Zorgvakanties » Vakantie en pgb

Heeft u een persoongebonden budget (Pgb) en gaat u op vakantie? Of wilt u ergens logeren? U kunt dan uw zorg én verblijf vaak betalen met uw persoonsgebonden budget (pgb). Wat moet u weten over vakantie en Pgb?

Wil je tijdens je vakantie in het buitenland de hulp van een lokale zorgverlener inschakelen, dan moet je dit altijd vóóraf aan je gemeente (Wmo), zorgkantoor (Wlz) of zorgverzekeraar (Zvw) melden. Ook ben je verplicht met de lokale zorgverlener een zorgovereenkomst af te sluiten en deze op te sturen. Pas na goedkeuring van deze overeenkomst, kun je de kosten declareren. Dien de formulieren dus altijd tijdig in!

Het kan wel zijn dat een zogeheten ‘aanvaardbaarheidspercentage’ toegepast wordt. Dit percentage is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland en houdt rekening met de prijs van zorg in jouw vakantieland. Verblijf je bijvoorbeeld langer dan zes weken in Spanje, dan kan een aanvaardbaarheidspercentage van 85 procent toegepast worden. Dat betekent dat jouw pgb met 15 procent wordt verlaagd vanaf de eerste dag van jouw verblijf.

Handige informatie
Let op: wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Informeer waarnodig bij betrokken instanties (gemeente, svb, zorgkantoor etc)
Logeeropvang, ook wel aangeduid met ‘kortdurend verblijf’,  is onderdeel van de Wmo en is bedoeld om naasten te ondersteunen. Ook vakantieopvang kan hieronder vallen. Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat daarbij centraal: ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Het kan gaan om het tijdelijk overnemen van de totale zorg waardoor naasten tijdelijk ontlast worden van hun taak, de zogenoemde respijtzorg. Hebt u een maatwerkvoorziening en hebt u gekozen voor een pgb? Dan kunt u kortdurend verblijf ter ontlasting van uw naasten inzetten met uw pgb.

Respijtzorg is bedoeld om naasten te ontlasten. Een term die zowel in Jeugdwet, Wmo als Wlz wordt gebruikt. Respijtzorg kan in deze wetten worden toegekend, maar kan nooit door de naasten zelf worden uitgevoerd.

 • Jeugdzorg en Wmo 

Gemeenten bepalen hierin hun eigen regels, met als uitgangspunt dat niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat centraal staat. Ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen. Partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten.

 • Wlz

In deze wet is de term ‘respijtzorg’ cruciaal bij de inzet van de functie ‘logeeropvang’, waaronder ook vakantieopvang valt. Hebt u een pgb-Wlz dat kunt u, wanneer er sprake is van respijtzorg, een volledige vakantie, die voldoet aan strikte voorwaarden, betalen uit uw pgb. Lees verder onder Vakantie en pgb in de Wlz.

 • Zvw

In deze wet wordt kortdurend verblijf toegekend wanneer dit is opgenomen in de indicatie. Toekenning wordt gedaan om ouders te ontlasten. Respijtzorg is binnen deze wet geen gangbare term.

Gemeenten hebben op veel punten beleidsvrijheid, zo ook als het om vakantie gaat. In elke gemeente is dit anders geregeld. Maar als u een pgb van uw gemeente hebt dan kunt u deze zorg natuurlijk ook tijdens uw vakantie inkopen. Er zijn enkele ‘let op punten’:

 • Neemt u uw zorgverlener mee op vakantie, vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw pgb betaald kunnen worden.
 • Wanneer u lang op vakantie gaat en in het buitenland een lokale zorgverlener inhuurt, kan het zijn dat uw gemeente het zogenoemde aanvaardbaarheidspercentage toepast, een tarief afgestemd op lokale omstandigheden. Vraag dit in elk geval na om vervelende verrassingen te voorkomen.
 • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlener of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB. Inclusief eventuele reis- en verblijfskosten van de zorgverlener. Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren. Dien deze formulieren dus tijdig in!

U kunt uw pgb in het buitenland gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie. Gaat u korter dan 6 weken naar het buitenland en neemt u uw zorgverlener mee? Of ontvangt u de zorg tijdelijk niet? Dan hoeft u geen contact op te nemen met het Zorgkantoor. Dit heeft namelijk geen gevolgen voor uw pgb-Wlz.

Een zorgverlener in het buitenland inhuren?

Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgverlener. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgverlener die u inhuurt:

 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
 2. Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 3. Kopie van facturen

Gaat u naar een land buiten de Europese Unie? Dan mag u maximaal 13 weken zorg inkopen bij een zorgverlener in het buitenland. Gaat u naar een land in de Europese Unie? Dan mag dat ook langer.

Aanpassing budget

Huurt u in het buitenland uw een lokale zorgverlener in? Dan past het Zorgkantoor uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat. Dit wordt een aanvaardbaarheidspercentage genoemd. Dit zijn de percentages:

 • België 100%
 • Caribisch Nederland 60%
 • Duitsland 100%
 • Frankrijk 100%
 • Marokko 30%
 • Portugal 69%
 • Spanje 85%
 • Suriname 48%
 • Turkije 41%

De aanvaardbaarheidspercentages van andere landen leest u in dit overzicht van Zorginstituut Nederland.

Informeer vooraf altijd bij jouw Zorgkantoor

Ook wanneer je een pgb in de Zorgverzekeringsweg (Zvw) hebt, kun je zorg inkopen tijdens je vakantie. Zorgverzekeraars kunnen hier hun eigen (aanvullende) voorwaarden aan stellen. Vraag hiernaar bij je verzekeraar en check of je de eventuele reis- en verblijfskosten van je zorgverlener ook uit jouw pgb mag betalen.

U betaalt uw vakantie zelf. Uw zorg kunt u op verschillende manieren regelen.

U huurt de zorg ter plekke in bij lokale zorgverleners

Wanneer u lokaal zorg inkoopt bij verblijf in het buitenland bent u verplicht om zorgovereenkomsten af te sluiten. Daarbij is het arbeidsrecht van het betreffende land van toepassing. U kunt gebruik maken van de diensten van een plaatselijke organisatie, die de overeenkomst met de zorgverlener afsluit.

Maakt u gebruik van een particuliere zorgverlener uit het land waar u op vakantie bent, dan kunt u een overeenkomst van opdracht gebruiken. Deze past het beste bij deze situatie.

 • Onder de Wlz is dit altijd toegestaan (als aan de voorwaarden wordt voldaan).
 • Gemeenten mogen hier hun eigen regels voor opstellen.
 • Met een pgb in de Zvw vraagt u bij uw zorgverzekeraar na, waarmee u rekening moet houden. Zorgverzekeraars stellen hierbij hun eigen voorwaarden.
Let op

Wanneer u zorgverleners uit het land waar u verblijft inhuurt, kan het zogenoemde ‘aanvaardbaarheids-percentage’ worden toegepast, omdat de zorg in dat land volgens de overheid goedkoper is. Deze percentages zijn vastgesteld door Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ, en zijn te vinden op www.zorginstituutnederland.nl/, zoekwoord ‘aanvaardbaarheidspercentages’, plus het betreffende kalenderjaar. Voor Spanje bijvoorbeeld geldt een percentage van 85%. Uw pgb wordt daarom, wanneer u langer dan zes weken in Spanje verblijft én hebt aangegeven dat u ter plekke een zorgverlener inhuurt, vanaf de eerste dag van het verblijf aldaar verlaagd met 15%.

U huurt zorg in vanuit uw reisgezelschap

U wilt de zorg van familie, uw partner, vrienden of andere naasten, met wie u samen vakantie viert, betalen uit uw pgb.

 • Met uw gemeente en zorgverzekeraar (Jeugdwet/Wmo/Zvw) hebt u afspraken gemaakt over de inzet van informele zorgverleners. Vraag na of er tijdens uw vakantie aanvullende voorwaarden gelden.
 • In de Wlz worden strikte regels gehanteerd. Bent u op vakantie met familie in de 1e en 2e graad – ouders, kinderen, zussen, broers, opa, oma en kleinkinderen – en/of mensen met wie u een affectieve/liefdesrelatie hebt, dan wordt ervan uitgegaan dat u samen vakantie viert en is vergoeding van de overige kosten buiten de zorg niet mogelijk. Vanaf familie in de 3e graad, zoals een oom, tante, neef of nicht, geldt dat niet; dan zijn de algemeen geldende voorwaarden van toepassing.
U neemt een zorgverlener mee die u zorg geeft tijdens uw reis
 • Vraag bij uw gemeente of zorgverzekeraar (Jeugdwet/Wmo/Zvw) na of u de reis-/verblijfskosten van uw zorgverlener uit uw pgb kunt betalen.
 • In de Wlz geldt dat wanneer u met deze persoon geen affectieve- of familierelatie in de eerste of tweede graad hebt en hij of zij enkel en alleen met u meereist om voor u te werken, u niet alleen de kosten voor de zorg, maar ook de volledige reis- en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw pgb kunt betalen. Onder een affectieve relatie wordt een liefdesrelatie verstaan.
Bij besteding van uw pgb in het buitenland moet u rekening houden met de volgende regels:
 • Gaat u langer dan zes weken naar het buitenland en/of wilt u een zorgverlener uit het betreffende land inhuren, dan dient u dit vooraf aan uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar te melden.
 • Voor een pgb in de Wlz gelden aanvullende voorwaarden: uw pgb eindigt zodra u 13 weken in een kalenderjaar buiten Nederland verblijft. Dat kan een aaneengesloten periode zijn (3 maanden) of kortere perioden die in totaal 13 weken in het betreffende kalenderjaar bestrijken. Verblijft u in Europa, dan kunt u na deze 13 weken nog wel zorg in natura krijgen. Wilt u dat niet, dan komen uw zorgkosten na 13 weken voor eigen rekening.
 • Het kan zijn dat u zowel een pgb-Zvw als een budget van de gemeente ontvangt. In dat geval hebt u dus met twee verschillende regelingen te maken. Vraag bij beide instanties na wat de voorwaarden zijn.
 • Uit welke wet u uw pgb ook krijgt, het is in alle gevallen belangrijk vóór uw vakantie uw zorg/vakantie te hebben geregeld met de verstrekker van uw pgb:
  – dien vooraf de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst in bij uw zorgkantoor
  – overleg vooraf met uw gemeente
  – leg vooraf de offerte/factuur voor aan uw zorgverzekeraar
  Dit om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen!
 • Voor familie, partner, vrienden of andere bekenden met wie u samen vakantie viert, kunt u alleen de kosten van begeleiding, verpleging of verzorging die zij u tijdens uw gezamenlijke vakantie geven vergoeden vanuit het pgb. U kunt vanuit het pgb niet de reis- en verblijfskosten van deze (informele) zorgverleners betalen. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’
 • Voor uw zorgverlener die alleen meegaat om voor u te werken, niet om zelf vakantie te vieren, kunt u alle kosten vanuit het pgb vergoeden, inclusief de reis- en verblijfskosten. Daarvoor sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener en maakt u een zorgbeschrijving.
 • Gaat het om een zorgverlener die ook buiten uw vakanties voor u werkt, dan vermeldt u dit in de bestaande zorgbeschrijving en geeft u in uw zorgovereenkomst aan dat er sprake kan zijn van extra kosten. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4.
 • Gaat u op reis met een gesubsidieerde organisatie zoals het Rode Kruis, dan kunt u de in rekening gebrachte reis- en verblijfskosten niet betalen uit het pgb. Wel kunt u de kosten voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging tijdens de reis uit uw pgb betalen.
 • Gaat u op reis met een gespecialiseerde vrijwilligersorganisatie, vraag dan bij uw zorgkantoor na of u de kosten als ‘logeeropvang’ kunt declareren.
 • Voor logeer- en vakantieopvang geldt onder de Wlz geen maximum tarief.
 • Voor reisgidsen voor vakanties met gespecialiseerde organisaties kunt u kijken op: www.nbav.nl: Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties www.deblauwegids.nl, vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking www.supportmagazine.nl, reisgids voor mensen met een lichamelijke beperking www.pgb.nl/handige-websites/zorgverleners-zoeken: aangepaste vakanties