Wetwijzer

Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de AWBZ vervangen. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Ook is een aantal wetgevingen op het gebied van werk en inkomen veranderd. Binnen de wetwijzer vind je een overzicht van (nieuwe) wet- en regelgevingen die bij kunnen dragen aan het organiseren van zorg & hulp.

Wetwijzer Zorg & Welzijn

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van zorg & welzijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten.

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.

Jeugdwet 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Persoonsgebondenbudget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Patiënten- en cliëntenrecht

Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier.

Wetwijzer Werk & Inkomen

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van werk & inkomen.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het flexrecht; het ontslagrecht; de werkloosheidswet (WW).

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Werkloosheid Wet (WW)

Als u als werknemer uw baan verliest, kunt u onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen.

Ziektewet UWV (vangnet)

De Ziektewet is bedoeld voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals sommige uitzendkrachten.

Wia-uitkering

De Wia is bedoeld voor werknemers die na 2 jaar ziekte nog steeds niet, of minder kunnen werken door ziekte of beperking

Wajong

Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen.

Wetwijzer financiële regelingen

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie en bovendien kunnen de kosten in verband met uw ziekte of van uw naaste behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende financiële regelingen die bij kunnen dragen om deze kosten te compenseren dan wel om in tegemoet te komen.

Overzicht financiële regelingen