Medische zorg » Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven.

Wat is Palliatieve zorg?

Tijdens deze vorm van zorg is er veel aandacht voor:

 • behandelen van pijn en andere symptomen;
 • voorkomen en oplossen van psychische en sociale problemen;
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit;
 • ondersteunen van de zieke om zo actief mogelijk te kunnen leven;
 • ondersteunen bij het afronden van het leven en bij het nemen van afscheid;
 • helpen van naasten in het omgaan met de zieke en bij de rouwverwerking
Zorg thuis

Veel mensen willen thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning neemt dan vaak toe. De patiënt en zijn mantelzorgers kunnen hulp krijgen van verschillende zorgverleners en organisaties, zoals:

 • de huisarts;
 • wijkverpleegkundige van de thuiszorg;
 • fysiotherapeut;
 • psycholoog;
 • maatschappelijk werker;
 • vrijwilligers palliatieve terminale zorg;
 • vrijwilliger van de vrijwillige thuishulp;
 • buddyzorg;
 • steunpunt mantelzorg
Zorg in een instelling

Soms wordt de zorg thuis te zwaar of te complex. Dan zijn er instellingen die palliatieve zorg geven, zoals een Hospice of Bijna-thuis-huis en een palliatieve afdeling van een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis 

Organisatie van palliatieve zorg

Elke arts, verplegende en verzorgende kan palliatieve zorg verlenen. Meestal is er een team van zorgverleners betrokken. Ook zijn er vrijwilligers die patiënten en hun naasten ondersteunen. Zij nemen de zorg van naasten over als daar behoefte aan is.

Vergoeding palliatieve zorg

Vergoeding loopt via de ziektekostenverzekeraar of komt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente vergoedt eventuele huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor opname in een hospice of bijna-thuis-huis is meestal een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De huisarts geeft deze indicatie af. Bij zorg in een hospice of bijna-thuis-huis vraagt de instelling om een eigen bijdrage van de bewoners. Deze bijdrage varieert van enkele tot tientallen euro’s per dag.

Levenseinde en Euthanasie

Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring, bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven, is er palliatieve zorg.